Κυριακή, Απρίλιος 18, 2021

Latest Posts

Πρόσκληση Χ. Τεντόμα για τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση έστειλε ο Πρ. του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων κ. Χρήστος Τεντόμας, προκειμένου να συζητηθούν θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης στην 6η Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις από 11-3-2020 και 30-03-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55) και με τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 77233/13-11-2020 ( ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 16:00 για τη λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Ενημέρωση – παρουσίαση σχεδίου για την υλοποίηση της δίχρονης προσχολικής
εκπαίδευσης στο Δήμο Αθηναίων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

2. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου για τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής εκκαθάρισης
αρχείου παρελθόντων ετών της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης (Δ/νση Αστικής Κατάστασης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 49381-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)

3. Έγκριση του από 29-01-2021 Πρακτικού της τριμελούς Επιτροπής Εκκαθάρισης Αρχείου του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Προμηθειών & Αποθηκών (Δ/νση Προμηθειών &
Αποθηκών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 69127-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

4. Έγκριση για την απονομή του Χρυσού Μεταλλίου Αξίας της Πόλεως των Αθηνών στην Α.Β.Υ. Πρίγκιπα της Ουαλίας στις 25 Μαρτίου 2021 (Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 72987-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

5. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Αθηναίων ο οποίος θα συμμετάσχει στην Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των μετόχων του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία “Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.- Αναπτυξιακός ΟΤΑ” την 29η Μαρτίου 2021 (Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 72914-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

6. Έγκριση για την παράταση έως 30/4/2021 του Μνημονίου Συνεργασίας Δήμου Αθηναίων και Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.) σχετικά με την παραμονή των ασυνόδευτων ανηλίκων στις Παιδικές Κατασκηνώσεις Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:Μ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

7. Έγκριση για την παράταση της με αρ. πρωτ. 086959/30-03-2018 σύμβασης για την
ανακύκλωση αποβλήτων Ηεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) του Δήμου
Αθηναίων με την εταιρεία “ΑΝΑΜΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.”, για δύο (2) επιπλέον έτη ήτοι μέχρι 30-03-2023 (Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 66679-21)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

8. Έγκριση ή μη της παράτασης της διάθεσης, κλειστού απορριμματοφόρου οχήματος, με
στοιχεία ΚΗΗ 1847 (ΔΑ 2006) μάρκας IVECO, στο Δήμο Σκύρου για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών (Δ/νση Μηχανολογικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 72977-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

9. Έγκριση ή μη της παράτασης της διάθεσης, κλειστού απορριμματοφόρου οχήματος με στοιχεία ΚΗΗ 4751 (ΔΑ 2151) μάρκας IVECO, στο Δήμο Μυτιλήνης, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες-λόγω προσφυγικού και πανδημίας-ανάγκες (Δ/νση Μηχανολογικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 72990-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

10. Α. Έγκριση διάθεσης οχτώ (8) οχημάτων από την Διεύθυνση Προμηθειών Υποδομών και
Διαχείρισης Υλικού (Δ.Δ.Δ.Υ) στο Δήμο Αθηναίων σε υλοποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ.
236/25.02.2021 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών της Δημοτικής Αστυνομίας, Β. ορισμός τριμελούς επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου της ανωτέρω απόφασης και Γ. εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου κ. Αβραμίδη Νικόλαου όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και υπογράψει όλα τα σχετικά έγγραφα για τη διάθεση των οχημάτων στον Δήμο Αθηναίων, καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να τεθούν αυτά σε
κυκλοφορία (Δ/νση Μηχανολογικού) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

11. Συζήτηση επί του αιτήματος κατοίκων της οδού Καλαμά στα Σεπόλια για τις υλικές ζημιές και τα γενικότερα προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά την κατάρρευση της μάντρας του πρώην εργοστασίου ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ στα Σεπόλια (Αυλώνος 103), σύμφωνα με το άρθρο 215 παρ. 3 του Ν. 3463/06 (Εκπολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Σεπολίων «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ») (Σχετ. Γεν.Πρωτ. 50015-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

12. Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων έτους 2021 (Δ/νσηΟικονομικών) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

13. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 (Δ/νσηΟικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 72065-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

14. Έγκριση του καθορισμού ετήσιου τέλους 100,00€ ανά παραχωρούμενο μέτρο, για το έτος 2021, ως οικονομικό αντάλλαγμα για την παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης από τη δημιουργία εσοχής στο πεζοδρόμιο, διαφορετικά στην ειδική διαγράμμιση και σηματοδότηση τμήματος του δρόμου έμπροσθεν ή πλησίον των ξενοδοχειακών καταλυμάτων (Σχετικές είναι οι υπ΄ αριθμ. 200 και 299/2021 πράξεις της Οικονομικής Επιτροπής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 69135-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ

15. Έγκριση του χρόνου εποχιακής λειτουργίας του θεάτρου ΟΜΑΔΑ ΝΑΜΑ ΛΥΚΟΦΩΣ ΙΚΕ επί της οδού Ευμολπίδων 45, για εννέα (9) μήνες και συγκεκριμένα από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Μαϊου εκάστου έτους και της συνεπεία αυτής αναλογικής χρέωσης με δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού (αφορά την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 01137311), σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 429/76 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 69141-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ

16. Έγκριση για τη μείωση των μισθωμάτων που καταβάλλονται στα εκμισθωμένα από το Δήμο καταστήματα Α) της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (Βαρβάκειος Αγορά) και Β) της Βαρβακείου Πλατείας (Αρμοδίου, Αριστογείτονος), λόγω των έκτακτων συνθηκών για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα, κατά ποσοστό που δε θα υπερβαίνει το 20% εκάστου καταβαλλόμενου μισθώματος και για χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει το ένα (1) έτος (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. 73245-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ

17. Έγκριση για 1) την εκμίσθωση των υπ΄ αριθμ α. 24, 25, 40 και 41 καταστημάτων
κρεοπωλείων, β. 54Α, 55Α και 56 ιχθυοπωλείων, γ. 21, 39, 40 και 59 πάγκων ιχθυοπωλείων, δ. 4, 7 και 8 παντοπωλείων στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, ε. Του με αρ. 4-5 παραπήγματος στην Πλατεία Αβησσυνίας, στ. του υπ΄ αρ. 5 καταστήματος οπωροπωλείου στην οδό Αριστογείτονος στη Βαρβάκειο πλατεία και ζ. Των υπ΄ αρ. 16 και 17 καταστημάτων οπωροπωλείων στην οδό Αρμοδίου στη Βαρβάκειο πλατεία, με τη διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, το αποτέλεσμα της οποίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή και 2) τη δημοσίευση στον τύπο των περιληπτικών διακηρύξεων των ως άνω δημοτικών ακινήτων λόγω της σπουδαιότητας του αντικειμένου της δημοπρασίας (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 72992-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε.ΣΚΙΑΔΑΣ

18. Έγκριση για Α) τη λύση της μίσθωσης του υπ΄ αριθμ. 35 κρεοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, Β) την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού λύσης της μίσθωσης από το Δήμαρχο Αθηναίων, Γ) την εκμίσθωση του υπ΄ αριθμ. 35 κρεοπωλείου με τη διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, το αποτέλεσμα της οποίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή και Δ) τη δημοσίευση στον τύπο της περιληπτικής διακήρυξης του ως άνω δημοτικού καταστήματος λόγω της σπουδαιότητας του αντικειμένου της δημοπρασίας (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 72989-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ

19. Έγκριση ή μη για την εκμίσθωση του υπ΄ αριθμ. 50 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, στην κα Kopani Mimoza, με μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 300,00€ αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά 2% μετά την παρέλευση δύο (2) ετών (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 72991-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

20. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και εργοταξιακής σήμανσης που αφορούν στη διακοπή της κυκλοφορίας, για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών, στις οδούς Δαμβέργη, Μοράβας, Μανιτάκη και Λεχόβου για το προς εκτέλεση έργο “Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 4ης και 5ης Δ.Κ.” (Σχετική η υπ’ αριθμ. 219/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 71719-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

21. Έγκριση για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των
Αθηνών επί της οδού Ευρυδάμαντος 17, στο Ο.Τ. 116, περ. 47, που περικλείεται από τις οδούς Σφιγγός, Πύρρας, Ευρυδάμαντος και Λεοντίου στη 2η Δ.Κ. (Σχετική η υπ΄ αριθμ. 226/21 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 71704-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Φ.-Β. ΑΞΙΩΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΝΤΟΜΑΣ

Latest Posts

Διαβάστε ακόμη

STAY IN TOUCH

Για ενημέρωση με όλες τις τελευταίες ειδήσεις και ειδικές ανακοινώσεις.

Συμπληρώστε το email σας.

STAY IN TOUCH