Σάββατο, 6 Μαρτίου, 2021

Latest Posts

Δήμος Αθηναίων: Πρόσκληση Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου στα μέλη για τηλεδιάσκεψη

Πρόσκληση έστειλε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος κ. Χρήστος Τεντόμας προκειμένου να συνεδριάσουν μέσω τηλεδιάσκεψης για θέματα που αφορούν τον Δήμο Αθηναίων.

Συγκεκριμένα:

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης στην 4η Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις από 11-3-2020 και 30-03-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55) και με τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και
77233/13-11-2020 ( ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 16:00 για τη λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Συζήτηση – ενημέρωση για τα μέτρα στήριξης των Εμπόρων-Επαγγελματιών του
Δήμου της Αθήνας για την ανακούφιση τους από τις συνέπειες της πανδημίας
(Σχετικό έγγραφο 1) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ

2. Συζήτηση για τις εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων (Σχετικό
έγγραφο 2) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ

3. Α) Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας καθώς και του
αναπληρωτή του και Β) συμμετοχή παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή
Παιδείας (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν.
Πρωτ. 33220-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ

4. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ` αριθμ. 1437/19 ΑΔΣ που αφορά “έγκριση
α) για την διαπίστωση συγκρότησης, του 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του
ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 6ης
Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων» συμπεριλαμβανομένου και του
Προέδρου αυτού, β) την εκλογή Αντιπροέδρου και γ) τον ορισμό της διετούς
θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου”, ως προς την αντικατάσταση παραιτηθέντος τακτικού μέλους
(Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 24821-
21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ

5. Έγκριση για α) την κατάργηση της προηγούμενης Διαπαραταξιακής Επιτροπής η
οποία είχε οριστεί με τις υπ΄ αριθμ. 257/2015 και 791/2015 Αποφάσεις Δημοτικού
Συμβουλίου, λόγω αλλαγής της Δημοτικής Αρχής και β) τον ορισμό νέας
επταμελούς Διαπαραταξιακής Επιτροπής Αξιολόγησης δικαιούχων του Δικτύου
Κοινωνικής Κατοικίας (Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 40507-
21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

6. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού
Βρεφοκομείου Αθηνών (Σχετ. η υπ΄ αριθμ. 17/21 πράξη του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΔΒΑ) (Δημοτικό Βρεφοκομείου Αθηνών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 39604-
21) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ

7. Έγκριση για τη διάθεση ενός (1) κλειστού απορριμματοφόρου οχήματος στο Δήμο
Σκύρου για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών (Δ/νση Μηχανολογικού) (Σχετ.
Γεν. Πρωτ. 39114-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

8. Έγκριση για α) τη δωρεάν παραχώρηση του με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 4374(ΔΑ2039)
οχήματος μάρκας IVECO στο Δήμο Σερίφου και του με αρ. κυκλ. KHH 1826 (ΔΑ
2000) οχήματος μάρκας IVECO στο Δήμο Ίου και β) την εξουσιοδότηση του
Αντιδημάρχου κ. Ν. Αβραμίδη για τις απαιτούμενες ενέργειες προς υλοποίηση των
μεταβιβάσεων (Δ/νση Μηχανολογικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 39054-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

9. Έγκριση για την τροποποίηση του ταφολογίου και των οστεοθυρίδων του Γ΄
Κοιμητηρίου (Σχετική είναι η υπ’ αριθμ. 105/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση
Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 39362-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

10. Έγκριση ή μη τρόπου υπολογισμού τέλους αυθαίρετης χρήσης παραχωρούμενου
κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2020 (Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

11. Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης (υποχρεωτική) του Προϋπολογισμού του Δήμου
Αθηναίων έτους 2021 (Δ/νση Οικονομικών) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

12. Έγκριση ή μη για τη δωρεάν τιμής ένεκεν εσαεί παραμονή των οστών του Γιάννη
Γιαννίκου στο υπό στοιχεία 6/Β/36 τάφο τριετούς χρήσεως του Α΄ Κοιμητηρίου
(Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ

13. Έγκριση για α. Τη λύση της μίσθωσης του υπ` αριθμ. 60 πάγκου ιχθυοπωλείου
στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, β. Την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού λύσης
της μίσθωσης από το Δήμαρχο Αθηναίων, γ. Την συγκατάθεση του Σώματος για
την εκμίσθωση του υπ` αριθμ. 60 πάγκου ιχθυοπωλείου με τη διαδικασία της
φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής
Διενέργειας Δημοπρασιών, το αποτέλεσμα της οποίας θα εγκριθεί από την
Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 72 του Ν. 3852/10 και τις
διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και δ. Τη δημοσίευση στον τύπο (κατά άρθρο 4 παρ. 2
του Π.Δ. 270/81) της περιληπτικής διακήρυξης. (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 31967-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ

14. Έγκριση ή μη των Απολογισμών και Ισολογισμών έτους 2020 και
Προϋπολογισμών έτους 2021 των κληροδοτημάτων του Δήμου Αθηναίων
(Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 40344-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ

15. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Ι΄/2020 Επιτροπής Φορολογικών
Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νση Δημοτικών
Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 39124-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

16. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Θ΄/2020 Επιτροπής Φορολογικών
Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νση Δημοτικών
Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 39116-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

17. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικού της Ζ΄/2020 Επιτροπής Φορολογικών
Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νση Δημοτικών
Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 39363-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

18. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς Πανδοσίας και Αλιάρτου (Σχετική
είναι η υπ’ αριθμ. 131/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα
Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως
και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 39041-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ.
ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

19. Έγκριση της εργοταξιακής σήμανσης και των προσωρινών κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου “κατασκευή
τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου στο τμήμα έξοδος Σ. Σ. Αθηνών – Τρεις
Γέφυρες με υπογειοποίηση στην περιοχή Σεπολίων” (Σχετική είναι η υπ’ αριθμ.
132/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής
& Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού
Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 40366-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ
(ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

20. Έγκριση της τροποποιημένης “Πολεοδομικής Μελέτης στην περιοχή του ΒΙΟ.ΠΑ
Προμπονά προς εξυγίανση και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου στα όρια αυτού, στην 5η Δ.Κ. του Δήμου Αθηναίων” κατόπιν της
υπ΄αριθμ. 848/2019 ΑΔΣ και επαναβεβαίωση της πολεοδομικής αναγκαιότητας
για ένταξη της περιοχής μελέτης στο σχέδιο (Σχετική είναι η υπ’ αριθμ. 136/2021
πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής &
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 39360-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

21. Έγκριση για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως
των Αθηνών επί των οδών Σιώκου, Κωνσταντινουπόλεως, Καλαμά και Αυλώνος,
στο Ο.Τ. 42 περιοχή 88 στην 4η Δημοτική Κοινότητα (Σχετική η υπ΄αριθμ. 135/21
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού
Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 39038-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Φ.-Β. ΑΞΙΩΤΗΣ

22. Έγκριση της υδραυλικής μελέτης απορροής ομβρίων στις οδούς Μαιδαρών,
Ελαιώνος, Ανώνυμος Α και Ανώνυμος Β, που περιλαμβάνεται στη μελέτη με τίτλο
“Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων στην περιοχή Ελαιώνα/Διαμόρφωση Χώρου
Πρασίνου στα Ο.Τ. 17 και Ο.Τ. 29 του Δήμου Αθηναίων”, σύμφωνα με τη με αρ.
Πρωτ. ΔΑΕΕ/1805/Φ.(Κ.Σ.Ε.) Υπουργική Απόφαση (Σχετική η υπ΄αριθμ. 137/21
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης &
Κοινοχρήστων Χώρων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 39361-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Φ.-Β. ΑΞΙΩΤΗΣ

23. Έγκριση για την κοπή δένδρου (είδους Χαρουπιάς) στην οδό Φαιδριάδων 97, το
οποίο θα εμποδίζει τη μελλοντική είσοδο/έξοδο οχημάτων από το γκαράζ του υπό
ανέγερση κτιρίου (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 139/2021 πράξη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής) ((Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
– Διεύθυνση Πρασίνου & Αστικής Πανίδας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 40361-21)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΚΟΛΛΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΝΤΟΜΑΣ

Latest Posts

Διαβάστε ακόμη

STAY IN TOUCH

Για ενημέρωση με όλες τις τελευταίες ειδήσεις και ειδικές ανακοινώσεις.

Συμπληρώστε το email σας.

STAY IN TOUCH