Σάββατο, Μάιος 8, 2021

Latest Posts

Δήμος Αθηναίων: Ημερήσια διάταξη Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 19-4-2021

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων κ. Χρήστος Τεντόμας, προσκάλεσε τα μέλη του μέσω τηλεδιάσκεψης να συνεδριάσουν. 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης στην 7η Συνεδρίαση του Σώματος,
σύμφωνα με τις από 11-3-2020 και 30-03-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55) και με τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 77233/13-11-2020 ( ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 16:00 για τη λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ενημέρωση – παρουσίαση σχεδίου για την υλοποίηση της δίχρονης προσχολικής
εκπαίδευσης στο Δήμο Αθηναίων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

2. Συζήτηση για την προτεινόμενη αναδιοργάνωση του ΚΕΘΕΑ σε σχέση με τη στρατηγική του Δήμου απέναντι στο πρόβλημα της ουσιοεξάρτησης ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

3. Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία μονιμοποίησης των διορισθέντων της προκήρυξης
3Κ/2018 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

4. Ενημέρωση σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ ΥΠΠΟΑ και Δήμου Αθηναίων για τον
αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΑΡΧΟΣ

5. Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Δημοτικού Νοσοκομείου Αθηνών “Η ΕΛΠΙΣ” (Γραφείο Δημάρχου) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 99578-
21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΑΡΧΟΣ

6. Έγκριση για τη δωρεάν τιμής ένεκεν ταφή του Γεωργίου Φουντουλάκη στον υπό στοιχεία
3176 Α τάφο τριετούς χρήσεως του Β΄ Κοιμητηρίου (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ.
Γεν. Πρωτ. 85631-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ

7. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 279/2020 ΑΔΣ που αφορά «έγκριση για τη
σύσταση οκταμελούς Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας και ορισμός των μελών αυτής» με τον
ορισμό του νέου Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής κ. Νικολάου Βαφειάδη ως Προέδρου
της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Αθηναίων (Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης) (Σχετ. Γεν.
Πρωτ. 85693-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

8. Έγκριση για τη σύσταση ή μη Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εκτέλεσης
της πράξης «Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων και την αντιμετώπιση των
έμφυλων και πολλαπλών διακρίσεων» και τον ορισμό των μελών αυτής (Δ/νση Κοινωνικής
Αλληλεγγύης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 85586-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

9. Έγκριση για τη συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 737/2020 ΑΔΣ που αφορά
«έγκριση της εξαίρεσης από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας ή και της λειτουργίας
τους σε 12ωρη ή 24ωρη βάση για τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων» (Δ/νση Διαχείρισης
& Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 101218-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

10. Έγκριση για την αποδοχή 50 σπουδαστών του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής για την πραγματοποίηση της κλινικής τους άσκησης στη Δ/νση Δημοτικών
ιατρείων και Δημόσιας Υγείας (Δ/νση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 101216-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

11. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ` αριθμ. 1429/19 ΑΔΣ που αφορά “έγκριση α) για τη διαπίστωση συγκρότησης, του 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 5ης Δημοτικής Κοινότητας
Δήμου Αθηναίων» συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτού, β) την εκλογή
Αντιπροέδρου και γ) τον ορισμό της διετούς θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
του εν λόγω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου”, ως προς την αντικατάσταση
παραιτηθέντων τακτικών μελών (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 85927-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ

12. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ` αριθμ. 1430/19 ΑΔΣ που αφορά “έγκριση α) για τη διαπίστωση συγκρότησης, του 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 6ης Δημοτικής Κοινότητας
Δήμου Αθηναίων» συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτού, β) την εκλογή
Αντιπροέδρου και γ) τον ορισμό της διετούς θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
του εν λόγω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου”, ως προς την αντικατάσταση
παραιτηθέντος τακτικού μέλους (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 101234-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ

13. Έγκριση για τη διάθεση ή μη ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος με αριθμ. κυκλ. ΚΗΗ1847 (ΔΑ 2006) μάρκας IVECO στο Δήμο Τριφυλίας για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4)
μηνών (Δ/νση Μηχανολογικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 99790-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

14. Έγκριση για Α) τη δωρεάν παραχώρηση του με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 4381 (ΔΑ 2041) οχήματος μάρκας IVECO στο Δήμο Ιθάκης και του υπ΄αριθμ. κυκλ. ΚΗΗ 4384 (ΔΑ 2042) οχήματος μάρκας IVECO στο Δήμο Σύρου – Ερμούπολης και Β) την εξουσιοδότηση του
Αντιδημάρχου κ. Αβραμίδη Νικόλαου για τις απαιτούμενες ενέργειες προς υλοποίηση των
μεταβιβάσεων (Δ/νση Μηχανολογικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 99775-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν.
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

15. Έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων έτους 2021
(Δ/νση Οικονομικών) (Σχετικό έγγραφο 1) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

16. Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου έτους 2021 (Δ/νση
Οικονομικών) (Σχετικό έγγραφο 2) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

17. Έγκριση ή μη για α) την άσκηση αρμοδιότητας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από το
Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 του Ν. 3852/10, β) την παράταση
παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων
(ISOBOX) επί της οδού Ασκληπιού αρ. 31 και Ναβαρίνου αρ. 2-4, αρχής γενομένης από
1/3/2021 και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών έως 31/05/2021, από την Κεντρική
Κλινική Αθηνών για τη διεξαγωγή των RAPID TEST και γ) τον ορισμό του τέλους κατάληψης
κοινόχρηστου χώρου στο ποσό των 5.127,48€ (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν.
Πρωτ. 92742-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

18. Έγκριση ή μη διενέργειας διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση τον τομέων
οδοκαθαρισμού της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων (Δ/νση
Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 101229-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ

19. Έγκριση για την απευθείας εκμίσθωση ή μη του υπ΄ αριθμ. 25 πάγκου – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, στον κ. Muke Allka, με μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 280€
αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά 2% μετά την παρέλευση δύο ετών (Δ/νση Δημοτικής
Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 101233-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ

20. Έγκριση του καθορισμού ετήσιου τέλους 100,00€ ανά παραχωρούμενο χώρο, ως
οικονομικό αντάλλαγμα για την παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης από τη δημιουργία
εσοχής στο πεζοδρόμιο, διαφορετικά στην ειδική διαγράμμιση και σηματοδότηση τμήματος
του δρόμου έμπροσθεν ή πλησίον των ξενοδοχειακών καταλυμάτων (Σχετικές είναι οι υπ΄
αριθμ. 200 και 299/2021 πράξεις της Οικονομικής Επιτροπής) (Τμήμα Οικονομικής
Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ.
69135-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)

21. Έγκριση ή μη Α) της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Λέσχης Φιλίας στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στην 6η Δημοτική Κοινότητα και Β) της διενέργειας
διαγωνισμού για τη μίσθωση του εν λόγω ακινήτου (Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης) (Σχετ.
Γεν. Πρωτ. 85923-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

22. Έγκριση για Α) τη διεξαγωγή πρόχειρου προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την
εκποίηση – ανακύκλωση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.), σύμφωνα με τις παρ. 1 &
6 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 και Β) τη δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης σε
μία ημερήσια και μία τοπική εφημερίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (Δ/νση
Καθαριότητας – Ανακύκλωσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 88191-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

23. Έγκριση της παράτασης της απαλλαγής από τέλη καθαριότητας και φωτισμού των
παροχών α) 00096410 και β) 00461272 που ηλεκτροδοτούν τους κινηματογράφους
Απόλλων και Αττικόν επί της οδού Σταδίου αρ. 19 (με χρέωση μόνο 10 τ.μ. κάθε παροχής),
μέχρι 31-12-2021, εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί και δεν έχει λειτουργήσει νωρίτερα,
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 25/1975. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ.Γεν. Πρωτ. 83435-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ

24. Έγκριση για την επιβολή ή μη προστίμου, ποσού 30.000€ στον κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ,για τη μία (1) ενδεικτική φωτεινή επιγραφή σχήματος σταυρού αναρτημένη σε λειτουργική προεξοχή άνωθεν της προθήκης του ισογείου του κτιρίου επί της οδού Ερμού και βέλος με τη διεύθυνση του φαρμακείου “ΝΙΚΗΣ 3” (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 83433-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

25. Έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 2879/2019/2020 ποσού 660,00 € που βεβαιώθηκε σε βάρος του κ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και Τέλος Κατάληψης
Κοινόχρηστου Χώρου, λόγω κοινωνικών κριτηρίων (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ.
Γεν. Πρωτ. 101224-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

26. Έγκριση για την κατανομή του ποσού των 894.960,00 € για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων, Α΄ Δόση έτους 2021 (Διεύθυνση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 100450-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

27. Έγκριση για Α) την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών συντήρησης και αναστήλωσης
του Ταφικού Μνημείου – Μαυσωλείου του Χρηστάκη Ζωγράφου, η δαπάνη των οποίων
δίδεται ως δωρεά από την Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ) και
Β) τον ορισμό Επιτροπής Παρακολούθησης της εκπόνησης της μελέτης από τις υπηρεσίες
του Δήμου (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 91638-
21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

28. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των Αθηνών σε τμήμα
του Ο.Τ. 69012, στη συνοικία Κουντουριώτικα της 7ης Δ.Κ. με: α) μετατροπή οικοδομήσιμου χώρου (υπό στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΑ) σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου και β) καθορισμό οικοδομικών γραμμών επί της μη εγκεκριμένης παρόδου Βουρνάζου και πεζοδρόμηση αυτής (Σχετική είναι η υπ’ αριθμ. 284/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 83417-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

29. Έγκριση της από 7-9-2020 μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Αντιμετώπισης Καταπτώσεων
Πρανών σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αθηναίων» (Σχετική είναι η υπ’ αριθμ.
232/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής &
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ.
Γεν. Πρωτ. 85540-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

30. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών / παρεμβάσεων από την Περιφέρεια Αττικής στο τμήμα της
Ιεράς Οδού που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο της
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Αθηναίων,
Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας, Χαϊδαρίου και Ελευσίνας (Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και
Κοινοχρήστων Χώρων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 101381-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

31. Έγκριση για την αποδοχή πρόθεσης δωρεάς μελέτης και έγκριση εκπόνησής της από την
Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού για τη μελέτη ανάπλασης της παιδικής
χαράς – κήπο Ακροπόλεως που βρίσκεται στην οδό Ραγκαβά στην Πλάκα (Δ/νση
Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 101380-21)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

32. Έγκριση της τοποθέτησης βυθιζόμενης ράμπας πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες,
διαστάσεων 1,50 χ 0.95 εκ. στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν του ακινήτου επί της οδού
Ασκληπιού 1 (Σχετική είναι η υπ’ αριθμ. 318/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
(Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Οδοποιίας,
Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 94545-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

33. Έγκριση διαπλάτυνσης πεζοδρομίου, στη συμβολή των οδών Σπευσίππου, και Γλύκωνος,
στην περιοχή Πλατείας Δεξαμενής Κολωνάκι, προκειμένου να αποφευχθεί η παράνομη
στάθμευση και να βελτιωθεί η προσβασιμότητα πεζών και ΑΜΕΑ (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ.
39/21 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ.
15438-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)

34. Έγκριση της εργοταξιακής σήμανσης και των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
χωρίς διακοπή κυκλοφορίας με απομείωση του πλάτους του οδοστρώματος της οδού
Ρουμπέση στο σημείο συμβολής της με την πάροδο Ρουμπέση, για χρονικό διάστημα
τριάντα (30) ημερών, απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου “Κατασκευή έργων
αποχέτευσης λυμάτων – Σειρά ΕΑ 160/2016 2ης & 3ης Δ.Κ.” (Σχετική είναι η υπ’ αριθμ.
273/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής &
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ.
Γεν. Πρωτ. 80350-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

35. Έγκριση της εργοταξιακής σήμανσης και των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
χωρίς διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Γλαύκου, από την οδό Αριστόνικου έως την οδό
Σορβόλου για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών, απαραίτητες για την εκτέλεση του
έργου “Κατασκευή έργων αποχέτευσης λυμάτων – Σειρά ΕΑ 160/2016 2ης & 3ης Δ.Κ.”
(Σχετική είναι η υπ’ αριθμ. 272/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα
Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού
Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 80351-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

36. Έγκριση της εργοταξιακής σήμανσης και των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
χωρίς διακοπή κυκλοφορίας με απομείωση του πλάτους οδοστρώματος της οδού Βεϊκου
στο τμήμα της από την οδό Μισαλαριώτου έως την οδό Παρθενώνος, για χρονικό διάστημα
εξήντα (60) ημερών, απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου “Κατασκευή έργων
αποχέτευσης λυμάτων – Σειρά ΕΑ 158 & ΕΑ 159/2017 1ης Δ.Κ.” (Σχετική είναι η υπ’ αριθμ.
3202/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής &
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ.
Γεν. Πρωτ. 100258-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

37. Έγκριση της εργοταξιακής σήμανσης και των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Πετσόβου, στο τμήμα της από την οδό Εμμανουήλ
Μπενάκη έως την οδό Ζωοδόχου Πηγής για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών,
απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου “Κατασκευή έργων αποχέτευσης λυμάτων – Σειρά
ΕΑ 158 και ΕΑ 159/2017 1ης Δ.Κ.” (Σχετική είναι η υπ’ αριθμ. 319/2021 πράξη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
– Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 93212-21)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

38. Έγκριση για Α) την κατάργηση θέσεως περιπτέρου επί της οδού Αγίας Σοφίας αρ.10, του
δικαιούχου Δημητρίου Κούρτη και Β) τη μετατόπιση αυτού σε νέα θέση επί της οδού
Πανεπιστημίου 56, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014 (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ.
285/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής &
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 80348-
21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

39. Έγκριση για την ολική κοπή δένδρου (είδος Κυπαρίσσι) του οποίου το ριζικό σύστημα
δημιουργεί ρηγματώσεις και διόγκωση στο πέτρινο τοιχίο στη συμβολή των οδών
Ξενοκράτους και Αριστοδήμου (Σχετική είναι η υπ’ αριθμ. 323/2021 πράξη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση
Πρασίνου και Αστικής Πανίδας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 94572-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΚΟΛΛΑΤΟΣ

40. Έγκριση για την κοπή δένδρου (είδος Αείλανθος) διότι το ριζικό σύστημα του δένδρου
δημιουργεί πρόβλημα στα υπόγεια δίκτυα και στις θεμελιώσεις της πολυκατοικίας επί της
οδού Μεθώνης 47-51 (Σχετική είναι η υπ’ αριθμ. 324/2021 πράξη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση
Πρασίνου και Αστικής Πανίδας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 100242-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΚΟΛΛΑΤΟΣ

41. Έγκριση για την κοπή δύο δένδρων (είδος Μέλιας και Αείλανθος) διότι εμποδίζουν την
είσοδο – έξοδο οχημάτων σε θέσεις στάθμευσης στην πυλωτή της υπό ανέγερσης
οικοδομής στην οδό Βαρδουνιώτη 24 (Σχετική είναι η υπ’ αριθμ. 326/2021 πράξη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
– Δ/νση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 100474-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε.
ΚΟΛΛΑΤΟΣ

42. Έγκριση για την κοπή δύο δένδρων (είδος Πλάτανος) διότι λόγω του μεγέθους τους έχουν προκαλέσει ανυψώσεις στο πεζοδρόμιο και στο δρόμο και ρηγματώσεις σε παρακείμενη τοιχοποιία και στα κράσπεδα στην οδό Αράχθου 7 (Σχετική είναι η υπ’ αριθμ. 325/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 100252-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΚΟΛΛΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΝΤΟΜΑΣ

Latest Posts

Διαβάστε ακόμη

STAY IN TOUCH

Για ενημέρωση με όλες τις τελευταίες ειδήσεις και ειδικές ανακοινώσεις.

Συμπληρώστε το email σας.

STAY IN TOUCH